کمیته علمی

image_pdfimage_print

 

اعضای کمیته علمی به ترتیب حروف الفبا

دکتر حمیدرضا احمدی
دانشگاه مراغه، دانشکده فنی، گروه مهندسی عمران
پست الکترونیکی:ahmadi@maragheh.ac.ir
دکتر مرتضی اسکندری قادی
استاد دانشکده عمران دانشگاه تهران
پست الکترونیکی:ghadi@ut.ac.ir
دکتر اصغر وطنی اسکویی،دانشیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
پست الکترونیکی:vatani@srttu.edu
دکتر کامبد امینی حسینی
دانشیار پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
پست الکترونیکی: kamini@iiees.ac.ir
دکتر محمد حسن بازیار
استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت
پست الکترونیکی: baziar@iust.ac.ir
دکتر مرتضی بسطامی
دانشیار پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
پست الکترونیکی: m.bastami@iiees.ac.ir
دکتر بهروز بهنام
استادیار دانشکده عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر
پست الکترونیکی: b.behnam@aut.ac.ir
دکتر محبوبه پیری زاده
استادیار دانشگاه آزادواحد تهران غرب
پست الکترونیکی:pirzadeh@modares.ac.ir
دکتر عباسعلی تسنیمی
استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
پست الکترونیکی:tasnimi@modares.ac.ir
دکتر حسین تقدس
استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: htaghaddos@ut.ac.ir
دکتر مازیار حسینی
استاد دانشگاه و عضو شورای عالی فنی شهرداری تهران
دکتر مهدی روانشادنیا
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
پست الکترونیکی:
ravanshadnia@gmail.com
دکتر صادق دردائی
استادیار دانشکده فناوری های برتردانشگاه تربیت مدرس
پست الکترونیکی:dardaei@modares.ac.ir
دکتر مائده ذاکرصالحی
مهندسین مشاور
پست الکترونیکی:
m.zakersalehi@gmail.com
دکتر محمد رحیمیان
استاد دانشکده عمران دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: rahimian@ut.ac.ir
دکتر فیاض رحیم زاده رفوئی
استاد دانشکده عمران دانشگاه صنعتی شریف
پست الکترونیکی:rofooei@sharif.edu
دکتر علیرضا رهایی
استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه امیرکبیر
پست الکترونیکی:rahai@aut.ac.ir
دکتر اقبال شاکری
استادیار دانشکده عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر
پست الکترونیکی:eshakeri@aut.ac.ir
دکتر محسنعلی شایان فر
دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت
پست الکترونیکی: shayanfar@iust.ac.ir
 
دکتر حمزه شکیب
استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
پست الکترونیکی:shakib@modares.ac.ir
دکتر غلامرضا قدرتی امیری
استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت
پست الکترونیکی:ghodrati@iust.ac.ir
دکتر محمد تقی کاظمی
دانشیار دانشکده عمران دانشگاه صنعتی شریف
پست الکترونیکی: kazemi@sharif.edu
دکتر حسن مقدم، استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه شریف
پست الکترونیکی: moghadam@sharif.edu
دکتر عبدارضا سروقدمقدم، دانشیار پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
پست الکترونیکی:moghadam@iiees.ac.ir
دکتر غلامرضا هوایی، استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
پست الکترونیکی: havaei@aut.ac.ir