کمیته اجرایی

image_pdfimage_print
 دبیر اجرایی کنفرانس: دکتر صادق درداییهیئت علمی دانشکده فناوری های برتردانشگاه تربیت مدرس
عضو کمیته اجرایی:مهندس هدی آشوریفوق لیسانس آب و سازه های هیدرولیکی
عضو کمیته اجرایی:مهندس نیما اسماعیلیفوق لیسانس زلزله
عضو کمیته اجرایی:مهندس رضا زمانیاندانشجوی دکترای زلزله
عضو کمیته اجرایی:مهندس هدیه آشوریفوق لیسانس زلزله