ساختمان های بلند، پل ها ،ایستگاه ای مترو و تونل های شهری